1W czwartek 2 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się podpisanie umów na realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, w której uczestniczyli włodarze gmin Łubowo, Kwilcz, Miejska Górka oraz Prezesi Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach i Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu.


Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji oraz zaopatrującej w wodę mieszkańców gmin. Powstaną nowe stacje uzdatniania wody, przepompownie rozbudowywana jest siec kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych na rzecz likwidacji zbiorników bezodpływowych, zmodernizowane zostaną oczyszczalnie ścieków.

Kwoty dofinansowania przyznane na realizację operacji dla poszczególnych gmin
i zakładów:

- gmina Łubowo łączna kwota dofinansowania prawie 600 tys. zł,
- gmina Kwilcz łączna kwota dofinansowania blisko 300 tys. zł,
- gmina Miejska Górka łączna kwota ponad 480 tys. zł,
- Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu kwota dofinansowania prawie 2 mln zł,
- Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z. o.o. kwota dofinansowania niespełna 800 tys. zł.

Wszystkim beneficjentom gratuluję i życzę sukcesów w realizacji operacji.

 3  5  7 9