26 lipca w poniedziałek odwiedziłem cztery gminy w powicie konińskim: Grodziec, Stare Miasto, Golinę i Skulsk. Podczas wizyt z razem z włodarzami gmin podpisałem umowy na realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” środki na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji oraz zaopatrującej w wodę mieszkańców gmin. Powstaną nowe stacje uzdatniania wody, przepompownie rozbudowywana jest siec kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych na rzecz likwidacji zbiorników bezodpływowych, zmodernizowane zostaną oczyszczalnie ścieków.

Kwoty dofinansowania przyznane na realizację operacji dla poszczególnych gmin i zakładów:
- gmina Grodziec łączna kwota dofinansowania ponad 285 tys. zł,
- gmina Stare Miasto łączna kwota dofinansowania 2 mln zł,
- gmina Golina łączna kwota ponad 1,45 mln zł,
- gmina Skulsk łączna kwota wsparcia ponad 450 tys. zł.

Wszystkim beneficjentom gratuluję i życzę sukcesów w realizacji operacji.

1 41 12 13 33