1W czwartek 9 lipca udałem się do powiatu średzkiego, gdzie w siedzibie Urzędu Miasta Środa Wielopolska oraz siedzibie Urzędu Gminy w Dominowie podpisałem umowy na realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowy podpisałem z prezesami zarządów, których spółki uzyskały wsparcie na realizację tego zadania.


Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zaopatrującej w wodę mieszkańców gmin. Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe stacje uzdatniania wody, przepompownie rozbudowywana jest siec kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych na rzecz likwidacji zbiorników bezodpływowych. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowane zostaną oczyszczalnie ścieków.

Kwoty dofinansowania przyznane na realizację operacji dla poszczególnych przedsiębiorstw:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej łączna kwota dofinansowania niespełna 2 mln zł,

- Zakład Usług Komunalnych w Dominowie Sp. z o.o. łączna kwota dofinansowania ponad 1,5 mln zł.

Wszystkim beneficjentom gratuluję i życzę sukcesów w realizacji operacji.

 

2 3