210 lipca udałem się do gmin Tuliszków, Brudzew i Kawęczyn w powiecie tureckim, Ceków Kolonia i Szczytniki w powiecie kaliskim oraz Ostrzeszów w powiecie ostrzeszowskim na uroczyste podpisanie umów w związku z realizacją operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”. 

Umowy podpisałem z włodarzami gmin, które uzyskały wsparcie na realizację tego zadania. Na uroczystości podpisania umów obecny był również poseł na sejm RP Andrzej Grzyb. Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zaopatrującej w wodę mieszkańców gmin. Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe stacje uzdatniania wody, przepompownie rozbudowywana jest siec kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych na rzecz likwidacji zbiorników bezodpływowych. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowane zostaną oczyszczalnie ścieków.

Kwoty dofinansowania przyznane na realizację operacji dla poszczególnych gmin i przedsiębiorstw:

- Gmina Tuliszków łączna kwota dofinansowania niespełna 650 tys. zł,

- Gmina Brudzew łączna kwota dofinansowania prawie 700 tys. zł,

- Gmina Kawęczyn łączna kwota ponad 700 tys. zł,

- Gmina Ceków Kolonia łączna kwota dofinansowania prawie 590 tys. zł,

- Gmina Szczytniki łączna kwota dofinansowania prawie 450 tys. zł,

- Miasto i Gmina Ostrzeszów kwota dofinansowania ponad 1,9 mln zł.

Wszystkim beneficjentom gratuluję i życzę sukcesów w realizacji operacji.

21 41 32  6151